Algemene voorwaarden

Artikel 1: de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

1.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Scorpion

Nederland B.V. en een afnemer c.q. opdrachtgever, waarop Scorpion Nederland B.V. deze voorwaarden

van toepassing heeft verklaard, voorzover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk

is afgeweken.

Artikel 2: offertes, opdrachten.

2.1. De door Scorpion Nederland B.V. gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders aangegeven.

Scorpion Nederland B.V. is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door

de afnemer c.q. opdrachtgever door haar schriftelijk wordt bevestigd. De in een offerte vermelde

prijzen zijn exclusief B.T.W., tenzij anders aangegeven.

2.2. Scorpion Nederland B.V. is, ook wanneer zij een aanbieding heeft gedaan, eerst gebonden wanneer

zij een opdracht schriftelijk heeft aanvaard.

2.3. Wijziging of annulering van een aan Scorpion Nederland B.V. gegeven opdracht of een met Scorpion

Nederland B.V. gesloten overeenkomst zal slechts kunnen geschieden met schriftelijke bewilliging

van Scorpion Nederland B.V. en op door deze eventueel te stellen voorwaarden. In het

algemeen is de afnemer c.q. opdrachtgever bij annulering van een gegeven opdracht tenminste

25% van het bedrag der hoofdsom aan Scorpion Nederland B.V. verschuldigd.

2.4. Elke offerte wordt door Scorpion Nederland B.V. aanvaard onder de stilzwijgende voorwaarde, dat

uit eventueel in te winnen informatie voldoende kredietwaardigheid van de afnemer c.q. opdrachtgever

blijkt. Scorpion Nederland B.V. is te allen tijde gerechtigd, alvorens te leveren of verder

te leveren, van de afnemer c.q. opdrachtgever zekerheidsstelling te vorderen voor tijdige en

algehele nakoming van zijn betalings- en overige verplichtingen.

Indien de wederpartij hiermee in gebreke blijft, is Scorpion Nederland B.V. van haar verplichting

tot levering of verdere levering ontslagen, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

Artikel 3: levering en risico.

3.1. Als plaats van levering geldt het bedrijf van Scorpion Nederland B.V.

3.2. Het transport is voor rekening en risico van de afnemer c.q. opdrachtgever. Voor orders boven

115,-- zal Scorpion Nederland B.V. het transport voor haar rekening nemen.

3.3. Vanaf het moment van aflevering zijn de zaken voor risico van de afnemer c.q. opdrachtgever en

komt voor zijn rekening alle directe en indirecte schade, welke aan en/of door de zaken voor hem

en/of voor derden mocht ontstaan.

3.4. Alle levertijden worden na beste weten door Scorpion Nederland B.V. opgegeven. Overschrijding

van de opgegeven levertijd geeft de afnemer c.q. opdrachtgever niet het recht de overeenkomst

te annuleren c.q. de ontvangst of de betaling der zaken te weigeren, tenzij hij Scorpion Nederland

B.V. per aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en Scorpion Nederland B.V. daarbij een

redelijke termijn voor levering heeft gesteld en Scorpion Nederland B.V. binnen deze termijn niet

aan de verplichtingen van Scorpion Nederland B.V. heeft voldaan.

3.5. Zaken, waarvan levering plaatsvindt nadat Scorpion Nederland B.V. in gebreke is gesteld, kunnen

door de afnemer c.q. opdrachtgever worden geweigerd, danwel binnen 5 werkdagen na ontvangst

op kosten van Scorpion Nederland B.V. worden geretourneerd, bij gebreke waarvan de

afnemer c.q. opdrachtgever geacht wordt de zaken alsnog te hebben aanvaard.

Artikel 4: deelleveringen.

4.1. Het is Scorpion Nederland B.V. toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt

niet, indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden

geleverd, is Scorpion Nederland B.V. bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.


Artikel 5: afnameplicht.

5.1. De afnemer c.q. opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment, waarop deze

hem worden bezorgd dan wel op het moment, waarop deze volgens de overeenkomst aan hem

ter beschikking worden gesteld. Indien de afnemer c.q. opdrachtgever de afname weigert of nalatig

is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de

zaken worden opgeslagen voor risico van de afnemer c.q. opdrachtgever. De afnemer c.q. opdrachtgever

zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd

zijn.

Artikel 6: technische eisen enz.

6.1. Alle technische eisen die door de afnemer c.q. opdrachtgever aan de te leveren zaken worden gesteld

en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst

door de afnemer c.q. opdrachtgever nadrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 7: monsters, modellen en voorbeelden.

7.1. Indien door Scorpion Nederland B.V. een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt,

wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheid

van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij nadrukkelijk

was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of

voorbeeld.

Artikel 8: wijzigingen in de te leveren zaken.

8.1. Scorpion Nederland B.V. is bevoegd zaken te leveren die afwijken van de in de overeenkomst omschreven

zaken, voorzover deze afwijkingen volgens usance in de branche algemeen geaccepteerd

worden.

8.2. Indien Scorpion Nederland B.V. van deze mogelijkheid gebruik maakt en een zaak levert die wezenlijk

van de overeengekomen zaak afwijkt, is de afnemer c.q. opdrachtgever bevoegd de overeenkomst

te ontbinden. De afnemer c.q. opdrachtgever heeft deze bevoegdheid gedurende 10

dagen, nadat hij de afwijking heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken.

8.3. De afnemer c.q. opdrachtgever heeft geen ontbindingsbevoegdheid, indien het betreft wijzigingen

in de te leveren zaken, de verpakking of bijbehorende documentatie welke vereist zijn om te voldoen

aan toepasselijke wettelijke voorschriften, of indien het betreft geringe wijzigingen van de

zaak die een verbetering betekenen.

Artikel 9: beëindiging van de overeenkomst.

9.1. De vorderingen van Scorpion Nederland B.V. op de afnemer c.q. opdrachtgever zijn onmiddellijk

opeisbaar in de volgende gevallen:

- indien na het sluiten van de overeenkomst aan Scorpion Nederland B.V. omstandigheden ter

kennis komen die Scorpion Nederland B.V. goede grond geven te vrezen, dat de afnemer c.q.

opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

- indien Scorpion Nederland B.V. de afnemer c.q. opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst

gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel

onvoldoende is.

In de genoemde gevallen is Scorpion Nederland B.V. bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst

op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander

onverminderd het recht van Scorpion Nederland B.V. schadevergoeding te vorderen.

9.2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal, waarvan Scorpion

Nederland B.V. zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen,

welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate

bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid

niet meer kan worden gevergd, is Scorpion Nederland B.V. bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 10: garantie.

10.1. Indien de zaak een materiaal- of fabricagefout vertoont, heeft de afnemer c.q. opdrachtgever

recht op herstel van de zaak. Scorpion Nederland B.V. kan er voor kiezen om de zaak te vervangen,

indien herstel op bezwaren stuit. De afnemer c.q. opdrachtgever heeft slechts recht op

vervanging, indien herstel van de zaak niet mogelijk is.

10.2. Scorpion Nederland B.V. kan als voorwaarde voor de nakoming van haar garantieverplichtingen

verlangen, dat het voor garantie in aanmerking komende artikel franco aan Scorpion Nederland

B.V. wordt toegezonden. Bij reparatie ter plaatse kan Scorpion Nederland B.V. uurloon en reiskosten

in rekening brengen.

10.3. Garantie strekt zich niet uit over gebreken, die zijn ontstaan door normale slijtage, foutieve behandeling

of onvoldoende of onjuist onderhoud. Aanspraak op garantie bestaat uitsluitend indien

de afnemer c.q. opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen jegens Scorpion Nederland B.V.

heeft voldaan.

10.4.Voor goederen waarop fabrieks-, importeurs- of groothandelsgarantie van toepassing is, gelden

uitsluitend en alleen de garantievoorwaarden van de betreffende fabriek, importeur of groothandel.

Artikel 11: eigendomsvoorbehoud.

11.1. De door Scorpion Nederland B.V. geleverde zaken blijven het eigendom van Scorpion Nederland

B.V. totdat de afnemer c.q. opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Scorpion Nederland

B.V. gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:

- de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;

- de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door Scorpion Nederland

B.V. verrichte of te verrichten diensten;

- eventuele vorderingen wegens niet nakoming door de afnemer c.q. opdrachtgever van (een)

koopovereenkomst(en).

11.2. Door Scorpion Nederland B.V. afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud

vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.

Overigens is de afnemer c.q. opdrachtgever niet bevoegd de zaken te verpanden of hier

enig ander recht op te vestigen.

11.3. Indien de afnemer c.q. opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, of er gegronde vrees bestaat

dat hij zulks niet zal doen, is Scorpion Nederland B.V. gerechtigd afgeleverde zaken, waarop

het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de afnemer c.q. opdrachtgever of derden die

de zaak voor de afnemer c.q. opdrachtgever houden, weg te halen of weg te doen halen. De afnemer

c.q. opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een

boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.

11.4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of

doen gelden, is afnemer c.q. opdrachtgever verplicht Scorpion Nederland B.V. zo snel mogelijk,

als redelijkerwijs verwacht mag worden, op de hoogte te stellen.

11.5. De afnemer c.q. opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van Scorpion Nederland B.V.:

- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen

brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage

te geven;

- alle aanspraken van de afnemer c.q. opdrachtgever op verzekeraars met betrekking tot de

onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Scorpion Nederland B.V. op

de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;

- de vorderingen die de afnemer c.q. opdrachtgever verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen

van onder eigendomsvoorbehoud door Scorpion Nederland B.V. geleverde zaken te

verpanden aan Scorpion Nederland B.V. op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239

BW;

- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Scorpion

Nederland B.V.;

- op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Scorpion Nederland

B.V. ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen

en welke de afnemer c.q. opdrachtgever niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van

haar bedrijf.

Artikel 12: gebreken, klachttermijnen.

12.1.De afnemer c.q. opdrachtgever dient de gekochte zaken bij aflevering -of zo spoedig daarna als

mogelijk- te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de afnemer c.q. opdrachtgever na te gaan of het

geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

- of de juiste zaken zijn geleverd;

- of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen

met het overeengekomene;

- of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of -indien deze ontbreken-

aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

12.2.Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de afnemer c.q. opdrachtgever

deze binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk aan Scorpion Nederland B.V. te melden.

12.3.Niet zichtbare gebreken dient de afnemer c.q. opdrachtgever binnen 14 dagen na ontdekking,

doch uiterlijk binnen drie maanden na aflevering schriftelijk te melden aan Scorpion Nederland

B.V.

12.4. Overschrijding van de bovenstaande termijn heeft verval van alle aanspraken tot gevolg. Schades

tot 2% van de waarde van de zaken kunnen niet worden gereclameerd.

12.5.Reclames over facturen dienen binnen acht dagen na datum van verzending der facturen schriftelijk

te worden ingediend.

12.6.Ook indien de afnemer c.q. opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en

afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke

toestemming aan Scorpion Nederland B.V. worden geretourneerd.

Artikel 13: prijsverhoging.

13.1. Indien Scorpion Nederland B.V. met de afnemer c.q. opdrachtgever een bepaalde prijs overeenkomt,

is Scorpion Nederland B.V. niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.

Scorpion Nederland B.V. mag stijgingen in de materiaal- en grondstofprijzen, salarissen, sociale

lasten, vervoerskosten, brandstofprijzen doorberekenen. Indien de prijsverhoging meer dan 10%

bedraagt, heeft de afnemer c.q. opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 14: betaling.

14.1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum,

- door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van Scorpion Nederland B.V.;

- door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar rekeningnummer van de Rabobank

31.67.54.277 en/of Postbank 1707562, ten name van Scorpion Nederland B.V. te Enschede.

Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de afnemer c.q. opdrachtgever in verzuim;

de afnemer c.q. opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare

bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand

voor een volle maand wordt gerekend.

14.2. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de afnemer c.q. opdrachtgever

zullen de verplichtingen van de afnemer c.q. opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

14.3. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

14.4. Door de afnemer c.q. opdrachtgever gedane betalingen strekken reeds ter afdoening in de eerste

plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen

die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op

een latere factuur.

Artikel 15: incassokosten.

15.1. Is de afnemer c.q. opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van

zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte

voor rekening van afnemer c.q. opdrachtgever. In ieder geval is de afnemer c.q. opdrachtgever

15% verschuldigd van het ter incasso gegeven bedrag, echter minimaal het door het deurwaarderskantoor

gehanteerde basisbedrag.

Indien Scorpion Nederland B.V. aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs

noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

15.2.De afnemer c.q. opdrachtgever is jegens de door Scorpion Nederland B.V. gemaakte gerechtelijke

kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien

Scorpion Nederland B.V. en de afnemer c.q. opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst,

waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, een gerechtelijke procedure voeren en

een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat, waarbij de afnemer c.q. opdrachtgever volledig

of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 16: rententierecht.

16.1. Indien Scorpion Nederland B.V. zaken van de afnemer c.q. opdrachtgever onder zich heeft, is zij

gerechtigd die zaken onder zich te houden tot de voldoening van al hetgeen de afnemer c.q. opdrachtgever

uit welken hoofde dan ook aan haar is verschuldigd en ongeacht uit welken hoofde

hij de zaken onder zich heeft.

Artikel 17: aansprakelijkheid.

17.1.Scorpion Nederland B.V. is jegens de afnemer c.q. opdrachtgever uitsluitend op de volgende

wijze aansprakelijk: voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de

aansprakelijkheid als geregeld in artikel 10 (garantie) van deze voorwaarden.

17.2. Scorpion Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor tekortkomingen die de afnemer c.q. opdrachtgever

heeft onderkend, of had kunnen onderkennen of voor handelingen door of vanwege de afnemer

c.q. opdrachtgever in verband met de desbetreffende opdracht zonder toestemming van

Scorpion Nederland B.V. verricht, of voor eigen tekortkomingen die zijn veroorzaakt door tekortkomingen

van de afnemer c.q. opdrachtgever.

17.3. Alle door Scorpion Nederland B.V. door de afnemer c.q. opdrachtgever aangeboden te verwerken

zaken moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen

aan de gestelde eisen. Indien zaken die de afnemer c.q. opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld,

dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is de afnemer c.q. opdrachtgever

aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.

17.4.Scorpion Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor ongewilde beschadiging, verlies of vernietiging

van zaken in enigerlei vorm die haar door of namens de afnemer c.q. opdrachtgever ter beschikking

zijn gesteld.

17.5. Scorpion Nederland B.V. is aansprakelijk, als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld

van Scorpion Nederland B.V. of haar leidinggevende ondergeschikten.

17.6. Scorpion Nederland B.V. zal nimmer verder aansprakelijk zijn dan tot de hoogte van het factuurbedrag

van de prestatie uit welke aansprakelijkheid is voortgevloeid.

17.7. Overigens is de aansprakelijkheid van Scorpion Nederland B.V. beperkt tot het bedrag van de

door de verzekering gedane uitkering, voorzover deze aansprakelijkheid door haar verzekering

wordt gedekt.

Artikel 18: overmacht.

18.1.Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen,

die niet aan Scorpion Nederland B.V. zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voorzover

deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede

zijn begrepen:

- stakingen in andere bedrijven dan die van Scorpion Nederland B.V.;

- wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Scorpion Nederland B.V.;

- een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het totstandbrengen van de

overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten;

- niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, waarvan Scorpion Nederland

B.V. afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

18.2. Scorpion Nederland B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid

die (verdere) nakoming verhindert intreedt, nadat Scorpion Nederland B.V. haar verbintenis

had moeten nakomen.

18.3.Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Scorpion Nederand B.V. opgeschort.

Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Scorpion

Nederland B.V. niet mogelijk is, langer duurt dan 30 dagen, zijn beide partijen bevoegd de

overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

18.4. Indien Scorpion Nederland B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen

heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd

het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer

c.q. opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit

geldt echter niet, als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 19: geschilbeslechting.

19.1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil

tussen afnemer c.q. opdrachtgever en Scorpion Nederland B.V., in geval de rechtbank bevoegd

is, worden beslecht door de rechtbank te Almelo. Scorpion Nederland B.V. blijft echter bevoegd

de afnemer c.q. opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale

verdrag bevoegde rechter.

Artikel 20: toepasselijk recht.

20.1.Op alle, onder deze algemene voorwaarden gesloten overeenkomsten, is het Nederlandse recht

van toepassing.

Artikel 21: wijziging van de voorwaarden.

21.1. Scorpion Nederland B.V. is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen

treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Scorpion

Nederland B.V. zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de afnemer c.q. opdrachtgever toezenden.

Indien